日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGE01-1_2

1
Paghahanap ng trabaho
(2) Trabaho at ang uri ng visa (status of residence)
Una, kapag nagpasyang magtrabaho sa Japan, mahalagang kumpirmahin muna kung pinapayagan sa uri ng inyong visa ang pagkuha ng trabahong iyon (tingnan ang A Uri ng visa (status of residence) 1 Pagkumpirma ng uri ng visa (status of residence)). Kung hindi nakasaad sa ipinagkaloob sa inyong visa, at nais ninyong tumanggap ng sahod, kailangang kumuha mula sa lokal na opisina ng imigrasyon ng pahintulot para sa mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa. Magiging labag sa batas ang inyong pagtatrabaho kung wala ang nasabing pahintulot (tingnan ang A Uri ng Visa (Staus of Residence) 2-6 Pahintulot para sa mga gawaing di sakop sa ipinagkaloob na visa).
●Listahan ng mga uri ng visa
Mga uri ng visa na pinahihintulutan ang pagtatrabaho (16 na uri)
Uri ng visa (status of residence) Mga gawain na maaaring isagawa habang nasa Japan
<halimbawa ng trabaho sa bawa’t kategorya>
Tagal
ng paninirahan
Maaaring magtrabaho
Diplomat Mga gawain ng mga miyembro na kabahagi ng misyong pangdiplomasya o nagtatrabaho sa mga gobyernong may opisyal na tanggapan sa Japan. Ang mga gawain ng mga indibidwal, mga pribiliheyo, at imunidad ay sumasang-syon sa internasyonal na kasunduan. Ang visang ito ay ibinibigay sa mga kabahagi ng misyong diplomasya at kanilang kasamang pamilya. <ambassador, minister o consul general at ang kani-kanilang pamilya> Panahon ng kanilang panunungkulan bilang diplomat
Official Mga gawain ukol sa opisyal na misyon ng dayuhang bansa o internasyonal na organisasyon na kinikilala ng Japan at kani-kanilang kasamang pamilya (maliban sa mga nakasaad sa visa na “Diplomat”). <empleyado ng gobyernong dayuhan at ang kani-kanilang pamilya> Panahon ng kanilang panunungkulan bilang opisyal
Professor Mga gawain patungkol sa research, edukasyon at kolehiyo, mga katulad na institusyon ng edukasyon o “koutou senmongakkou” <propesor o lektyurer sa unibersidad, atbp> 1 taon o 3 taon
Artist Mga gawain patungkol sa sining na nagbibigay ng sweldo, kabilang ang musika, pagpinta, literatura, atbp. (hindi kabilang ang mga gawain na nakasaad sa visa na “Entertainer”).<pintor, composer, manunulat> 1 taon o 3 taon
Religious activities Mga gawain ng mga misyonaryo patungkol sa relihiyon at mga dayuhang organisasyon ng relihiyon <mga misyonaryo na ipinadala ng kani-kanilang organisasyong pangrelihiyon> 1 taon o 3 taon
Journalist Mga sinusundang balita at iba pang gawain sa pagpapahayag na isinasagawa sa pamamamagitan ng kontrata sa dayuhang organisasyong mamamahayag. <mamamahayag o photographer ng dayuhang organisasyon ng media> 1 taon o 3 taon
Investor/Business Manager Mga gawain na may kinalaman sa pagpapatakbo ng negosyo, paglalaan ng kapital para sa isang negosyo, at pagpapapatakbo ng isang kompanya (kabilang ang dayuhang administrador dito), o mga negosyong itinatatag ng Hapon na kung saang ang dayuhan ay may kinalaman o kaugnayan sa negosyo bilang manager o tagapamalakad nito (hindi pinanghihintulutan ang mga aktibidades na may kinalaman sa “legal o accouting services”) <manager o adminstrador ng kompanya> 1 taon o 3 taon
Legal/Accounting Services Permiso sa mga gawain na may kinalaman sa abogasya at akawnting. Kinakailangan na ang mga abogado ay kinikilala bilang espesyalista sa foreign law at mga accountant na kaugnay ang trabaho sa foreign accounting <abogado, accountant, atbp> 1 taon o 3 taon
Medical Services Mga gawain na ugnay sa pagpapagamot na kinakailangan isagawa ng mga duktor, dentista at iba pang may legal na kakayahan <duktor, dentista, pharmacist, nars> 1 taon o 3 taon
Researcher Mga gawain na ugnay sa pananaliksik sa pamamagitan ng kontrata sa isang pampubliko o pribadong organisasyon sa Japan (hindi kabilang ang mga gawain na nakasaad sa “Professor”) <researcher ng pampamahalaang institusyon o ng isang kompanya> 1 taon o 3 taon
Instructor Mga gawain na ugnay sa pagtuturo ng wika, atbp sa elementarya, junior high school, high school o sa paaralan para sa mga bulag, may kapansanan, nakakataas (advanced) na eskwelang pang-vocational (“senshuu gakkou”), eskwelang pang-vocational (“kakushu gakkou”) at iba pang institusyon ng edukasyon na kahalintulad ng eskwelang pang-vocational <nagtuturo ng wika sa elementarya, junior high school at high school> 1 taon o 3 taon
Engineer Mga gawain na may ugnay sa serbisyo na nangangailangan ng teknolohiya o kaalaman tungkol sa siyensiya, engineering, at iba pang sangay ng siyensiya at may kontrata sa pampubliko o pribadong organisasyon sa Japan (hindi sakop ang gawain na nakapaloob sa “Professor” at mga gawain ng “Investor/Business Manager,” at mula “Medical Services” hanggang sa “Instructor,” at di rin sakop ang “Intra-company Transferee” at “Entertainer”) <mechanical engineer> 1 taon o 3 taon
Specialist in Humanities/
International Services
Mga gawain na ugnay sa serbisyo na nangangailangan ng kaalaman tungkol sa law, economics, sociology at iba pang sangay ng humanities o mga serbisyo na nangagailangan ng partikular na kaalaman o pagiging sensitibo tungo sa kultura ng ibang bansa, at may kontrata sa pampubliko o pribadong organisasyon sa Japan (hindi sakop ang mga gawain na nakapaloob sa “Professor,” “Artist” at “Journalist” at liban din ang mga gawain mula sa “Investor/Business Manager” hanggang sa “Instructor”) <nagtuturo ng English sa kompanya, designer, interpreter, atbp> 1 taon o 3 taon
Intra-company transferee Mga gawain ng mga worker na nalipat sa opisina sa Japan sa loob ng itinakdang panahon ng mga kumpanya mula sa ibang bansa o ng mga pampubliko o pribadong organisasyon na may head office, sangay o iba pang opisina sa Japan at kaugnay sa mga gawain ng “Engineer” or “Specialist in Humanities/International Services.” <empleyadong ipinalipat mula sa opisina sa ibang bansa> 1 taon o 3 taon
Entertainer Mga gawain ugnay sa teatro, musika, sports at show business (hindi kabilang ang gawain na nakasaad sa “Investor/Business Manager” <singer, dancer, actor, propesyonal na manlalaro, atbp> 3 buwan, 6 na buwan o 1 taon
Skilled Labor Mga gawain ugnay sa mga serbisyo na nangangailangan ng mga industrial technique at kasanayan sa pamamagitan ng kontrata sa isang pampubliko o pribadong organisasyon sa Japan <cook ng lutuin ng iba’t-ibang bansa, manggagawa ng precious metal, piloto, atbp> 1 taon o 3 taon
Visa na hindi pinapahintulutang magtrabaho (6 na uri)
Uri ng visa
(status of residence)
Mga gawain na maaaring isagawa habang nasa Japan <halimbawa ng trabaho sa bawa’t kategorya> Tagal
ng pananatili
Maaaring magtrabaho
Cultural Activities Gawaing pang-akademiya o may ugnay sa sining na walang tinatanggap na suweldo. Kasama din dito ang pagsagawa ng specialized research tungkol sa natatanging kultura o sining ng Japan o ng mga gawain para matutunan ito na may patnubay ng isang eksperto (hindi kabilang ang mga taong ang uri ng visa ay mula “college student” hanggang “trainee”)
<Researcher sa kultura ng Japan, atbp>
6 na buwan o 1 taon ×
Temporary Visitor Maikling pagbisita sa Japan para sa mga layunin tulad ng sightseeing, libangan, sports, pagbisita sa pamilya, observation/study tour, pag-aaral, partisipasyon sa meeting, pakikipagkita para sa negosyo at mga gawain tulad nito
<Turismo, maikling bisita na may layuning pang-negosyo, bisita sa pamilya/kaibigan, atbp>
15 araw, 30 araw o 90 araw ×
College Student Gawain para makatanggap ng edukasyon sa mga unibersidad o mga paaralan katumbas nito; mga espesyal na kurso ng mga vocational school (o senshuu gakkou); institusyong pang-edukasyon na naghahanda ng mga estudyante na nakatapos ng 12 taon na pag-aaral sa ibang bansa upang sila’y makapasok sa unibersidad sa Japan at gawain para makapasok sa technical college (koutou senmon gakkou)
<Estudyante sa unibersidad, junior college o technical college (koutou senmon gakkou)>
1 taon o 2 taon ×
Precollege Student Gawain para para makatanggap ng edukasyon sa high school, sa high school para sa mga bulag o may kapansanan, sa mataas o pangkaraniwang kurso ng advanced vocational schools (o senshuu gakkou), o sa vocational schools (kakushu gakkou) (liban sa mga institusyon ng edukasyon na nakapaloob sa "College Student"), o sa iba pang institusyon ng edukasyon na katumbas ng vocational schools sa kagamitan at kurikulum
<Estudyante sa mga high school, vocational school o mga iba pang uri ng paaralan (sa mataas na antas o pangkaraniwang aralin)>
6 na buwan o 1 taon ×
Trainee Mga gawain para makapag-aral at matuto ng teknolohiya, kakayahan o kaalaman sa pampubliko o pribadong organisasyon sa Japan (liban ang mga gawain na nakapaloob sa “College Student” at"Pre-college Student")
<Trainee>
6 na buwan o 1 taon ×
Dependent Pang-araw-araw na gawain ng asawa o anak na sinusuporta ng mga ipinagkaloob na visa mula “Professor” hanggang “Cultural Activities” o mga ipinagkaloob ng visa na “College Student,” “Precollege Student,” o “Trainee”
<Asawa o anak ng dayuhang nagtratrabaho sa Japan>
3 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon o 3 taon ×
Visa na maaaring pagpasyahang bigyan ng pahintulot na makapagtrabaho ayon sa permisong ipinagkaloob sa bawa’t isang dayuhan (1 uri)
Uri ng visa
(status of residence)
Mga gawain na maaaring isagawa habang nasa Japan <halimbawa ng trabaho sa bawa’t kategorya> Tagal
ng pananatili
Maaaring magtrabaho
Permanent Resident Mga espesyal na gawain na itinalaga ng Minister of Justice para sa mga dayuhan <domestic helper ng mga diplomat, mga manlalaro ng amateur sports, mga may layunin na working holiday o internship, atbp>
1) 6 na buwan, 1 taon o 3 taon
2) Itatalaga ng Minister of Justice ang panahon para sa bawa’t dayuhan na di hihigit sa 1 taon
Visa batay sa pagkakakilanlan o katayuan (4 na uri)
Uri ng visa
(status of residence)
Mga gawain na maaaring isagawa habang nasa Japan <halimbawa ng trabaho sa bawa’t kategorya> Tagal
ng pananatili
Maaaring magtrabaho
Permanent Resident Mga kinikilala ng Minister of Justice na permanent resident <Mga binigyan ng pahintulot ng Minister of Justice para manirahan nang permanente> Walang taning na panahon
Spouse or Child of Japanese National Asawa ng Hapon, anak ng Hapon o di kaya’y inampon ng Hapon alinsunod sa nakasaad sa Article 817-2 ng Civil Code ( Law No. 89 of 1896 ) <Asawa, tunay na anak o inampon ng Hapon> 1 taon o 3 taon
Spouse or Child of Permanent Resident Asawa ng mga ipinagkaloob ng "Permanent Resident" visa o ng mga espesyal na permanenteng residente na nakasaad sa Special Law on the Immigration Control para sa mga banyagang hindi napagkalooban ng Japanese citizenship ayon sa Peace Treaty (simula dito, ang tinaguriang "permanenteng residente, atbp.") o di kaya’y mga anak ng permanenteng residente, atbp sa Japan at ipinanganak at patuloy na naninirahan sa Japan <Asawa at tunay na anak ng isang permanteng residente o espesyal na permanent resident na ipinanganak sa Japan> 1 taon o 3 taon
Long-term Resident Mga binigyan ng pahintulot na manirahan sa Japan sa panahong itinalaga ng Minister of Justice habang isinalang-alang ang katangi-tanging dahilan para dito <mga refugees galing sa Indo-Tsina, mga refugees ng dahil sa isang treaty, mga ikatlong henerasyong nikkeijin, tutoong anak ng dayuhang asawa ng Hapon>
1) 1 taon o 3 taon
2) Itatalaga ng Minister of Justice ang panahon para sa bawa’t dayuhan na di hihigit sa 3 taon
Paliwanag sa nilalaman ng hanay ng “Maaaring magtrabaho”:
◎:
○:
×:
Walang nakatakdang kondisyon
Maaaring magtrabaho ayon sa mga nakatakdang kondisyon
Hindi maaaring magtrabaho

Hinalaw mula sa datos ng Tokyo Employment Service Center for Foreigners


CLAIR