日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGE01-1_3

1
Paghahanap ng trabaho
(3) Pahintulot para sa gawaing di sakop sa ipinagkaloob na visa para sa mga uri ng visa na hindi dapat pinapayagang makapagtrabaho
Ang mga tao na may visa na bunka katsudou (“Cultural Activities”), tanki taizai (“Temporary Visitor”), ryuugaku (“College Student”), shuugaku (“Precollege Student”), kenshuu (“Trainee”), o kazoku taizai (“Dependent”) ay hindi pinahihintulutan sa Japan makisangkot sa mga gawain tulad ng pamamahala ng negosyong nagpapasok ng kita o kahit anong gawaing may bayad. Dahil dito, kung nais magtrabaho ng mga tao na may visang nabanggit sa itaas, kailangang pumunta sa lokal na opisina o tanggapan ng Immigration Bureau at doon kumuha ng pahintulot para sa mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa (shikakugai katsudou kyoka o permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted). Subalit pinahihintulutan lamang ang mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa (shikakugai katsudou) kung hindi ito makakahadlang sa mga nakasaad na gawain sa orihinal na visa (status of residence).

Mga dokumentong kailangang ihanda Saan ipapasa ang dokumento/Sanggunian Kailan Processing fee
1 Application form para sa pagkuha ng pahintulot para sa mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa (shikakugai katsudou kyoka)
2 Papeles na malinaw na nagsasaad ng nilalaman ng mga gawaing may kinalaman sa hinihinging pahintulot para sa mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa
3 Pasaporte
4 Alien registration card
Atbp
Saan ipapasa ang dokumento: Sa tanggapan ng Immigration Bureau sa inyong lugar
Sanggunian: Sa tanggapan ng Immigration Bureau sa inyong lugar o di kaya’y sa Foreign Resident Information Center
Kapag naisip na magsagawa ng mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa Walang bayad
Bilang batayan, ang mga dayuhang mayroong visa na “College Student” o “Precollege Student” ay maaaring magkaroon ng trabahong part-time matapos kumuha ng pahintulot para sa mga gawaing hindi sakop sa ipinagkaloob na visa. Dapat itong alinsunod sa nakasaad na takdang oras sa ibaba (tingnan ang A Uri ng visa (status of residence) 2-6 Pahintulot para sa mga gawaing di sakop sa ipinagkaloob na visa).
●Listahan ng pinahihintulutang oras sa pagtatrabaho ng part-time (arubaito) ng mga may hawak na visa bilang “College Student”(ryuugaku) o “Precollege Student” (shuugakusei).
Bilang ng oras ng pagtatrabaho bawat linggo Bilang ng oras ng pagtatrabaho kung panahon ng bakasyon sa paaralan
College Student (Ryuugaku) Regular na estudyante sa kolehiyo atbp. Hindi hihigit sa 28 oras sa bawat linggo Hindi hihigit sa 8 oras sa isang araw
Mananaliksik o estudyante audit (choukousei) sa kolehiyo atbp. Hindi hihigit sa 14 na oras sa bawat linggo
Estudyante sa vocational school o senmon gakkou, atbp. Hindi hihigit sa 28 oras sa bawat linggo
Precollege Student (Shuugakusei) Hindi hihigit sa 4 na oras sa bawat araw
Hinalaw mula sa “Nihon de hatarakou to suru gaikokujin no minasama e (Sa Mga Gustong Magtrabaho sa Japan)” ng Ministry of Health, Labor and Welfare


CLAIR