日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGF04-1

4
Public medical insurance
Kahit sino na nakatira sa Japan, kailangang maging miyembro ng isang programa ng public medical insurance. Nahahati sa dalawang malaking bahagi ang programa ng public medical insurance ng Japan: ang health insurance plan (kenkou hoken) kung saan kasapi ang mga nagtratrabaho sa kompanya, at ang National Health Insurance (Kokumin Kenkou Hoken) na para sa mga hindi kasama sa unang grupo.

4-1 Bayad sa pagpapagamot at ang public medical insurance
(1) Bayad sa pagpapagamot at ang public medical insurance
Kapag naging miyembro ng programa ng public medical insurance, 30% lamang ng gastusin pangmedikal ang babayaran kahit saan man sa Japan. Samantala, kapag hindi naging kasapi sa isang public medical insurance, kung nagpakonsulta sa mga medikal na pasilidad, babayaran ang buong halaga sa sariling gastos at dahil may laya ang mga medikal na pasilidad sa paniningil, magiging mas mahal ang halaga na inyong babayaran.
医療費と公的医療保険
(2) Pagpapagamot na di sakop ng insurance
Kapag naging miyembro ng programa ng public medical insurance, bagamat 30% lamang ng gastusin pangmedikal ang inyong babayaran, hindi maaaring gamitin ang insurance sa mga sumusunod na sitwasyon.
●Pagpapagamot na di sakop ng insurance
Natamong sugatan o pinsala dahil sa aksidente ng trapiko o isang pangyayari Kung nasugatan dahil sa pagkawalamg-ingat o di pagsunod sa batas, ang may sala ang sasagot sa gastusin pangmedikal. May mga kaso kung saan maaaring gamitin ang insurance ayon sa ulat na ipinagbigay-alam sa insurance.
Normal na pagbubuntis at panganganak Pagpapalaglag ng bata (abortion) sanhi ng dahilan maliban sa sakit Medical checkup o comprehensive medical exam
May mga munisipyo na tumutulong sa pagbayad nito
Pagbabakuna
Cosmetic surgery o pagpapaayos ng ngipin Aksidente o pinsala habang nasa trabaho o patungo sa trabaho (Magiging ito sakop ng rousai hoken o labor accident compensation insurance) Ang diperensya sa bayad kung kukuha ng pribadong kuwarto kapag na-ospital Mga eksamen, operasyon, pagpapagamot, gamot, atbp na hindi sakop sa serbisyo ng health insurance
(3) Pribadong medical insurance
Sa mga medical insurance, may mga insurance company kung saan makakakuha ng pribadong medical insurance at binabayaran ito sa itinakdang panahon at makakatanggap ng benepisyo sa panahon tulad ng pagpapaospital dahil nagkasakit o nasugatan, regular na bisita sa ospital at kapag magpapaopera. Dahil dito, kapag hindi naging kasapi sa isang programa ng public medical insurance, pansamantalang babayaran bilang sariling gastos ang gastusin pangmedikal sa ospital o klinik kaya mangyaring tandaan ito.


CLAIR