日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGI04-2

4
Suporta sa pang-araw-araw na pamumuhay (seikatsu hogo)
4-2 Uri ng sustento
Depende sa pangangailangan, mayroong iba’t-ibang uri ng tulong para sa pang-araw-araw na pamumuhay.

● Mga uri ng suporta sa pang-araw-araw na pamumuhay (seikatsu hogo)
Uri ng sustento Nilalaman
Sustento sa pamumuhay Gastusin sa pagkain, damit, at iba pang pangangailangan sa pang-araw-araw
Sustento sa pabahay Paupa sa bahay at lupa, gastusin sa pagpapaayos at pananatili ng bahay
Sustento sa edukasyon Gastusin sa pagpapaaral, kabilang ang bayad sa pananghalian sa eskwela (kyuushoku), kagamitang pang-eskwela, atbp
Sustento sa nursing care Gastusin sa pagtanggap ng nursing care
Sustento sa pagpapagamot Gastusin sa pagpapagamot, kabilang ang gastusin sa ospital at iba pang medikal na pasilidad, at gastusin sa pagbili ng gamot
Pansamantalang tulong Para sa mga di-pangkaraniwang pangangailangan, sumusunod ang mga iba pang uri ng sustento.
 ・Sustento sa panganganak: Bayad sa pagpapaospital at para sa mga kagamitan na kakailanganin sa panganganak
 ・Sustento sa pagsimula ng negosyo: Gastusin para makasimula ng maliit na negosyo at gastusin para sa training para dito
 ・Sustento sa pagpapalibing: Gastusin para sa cremation at pag-asikaso ng bangkay
 ・Sustento para sa mga munting emerhensiya: gamit tulad ng baby diaper o damit na pantulog, panluto at pagkain kung nasunugan ng bahay, pamasahe at pagpapaayos sa bahay sa di-pangkaraniwang sitwasyon, pera pang-deposito at iba pang gastusin sa paglipat ng tirahan, gamit para sa pagpasok sa paaralan, atbp
 * Limitado at may nakatakdang mga kondisyon at limitasyon sa halagang matatanggap
Mga iba pang uri ng tulong
 ・Pagpalibre sa bayad para sa serbisyong tubig
 ・Pagpalibre sa bayad ng accident insurance plan (koutsuu saigai kyousai)
 ・Pagbibigay ng libreng tiket sa pagsakay ng bus o subway
 ・Pagpalibre ng bayad sa National Pension Fund
 ・Pagpalibre sa singil ng NHK


CLAIR