日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Deutsch Ti?ng vi?t Francais Русский Indonesian ??????? Myanmar やさしいにほんご
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board

Paunang Salita

Sa kasalukuyan, halos humigit dalawang milyon ang bilang ng mga rehistradong dayuhan sa Japan. Kapag isaalang-alang din ang pagsulong ng globalisasyon at ang pagbaba ng bilang ng pagsilang ng sanggol, maasahang lalaki pa ang panumbasan ng mga dayuhang naninirahan sa bawa’t rehiyon ng Japan.
Samakatwid, patuloy nagiging hamon ang pagbuo ng mga polisiya at pamamalakad tungo sa dayuhan di lamang sa mga lokal na organisasyong pangmamamayan at mga international association na kasalukuyang kumikilos, kundi sa buong bansa.
Batay sa ganitong kalagayan, nilikha ng Council of Local Authorities for International Relations noong Abril 2003 ang “Patnubay sa Pamumuhay” upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Japan para sa sa mga dayuhan sa sari-saring wika.
Sa kabutihang palad, maraming mga lokal na organisasyong pangmamamayan at mga international association ang gumagamit ng “Patnubay sa Pamumuhay.” Pinagsama-sama ang impormasyon sa bawa’t rehiyon at inilathala ito bilang guide book para sa mga dayuhan.
Subalit, dahil sa mga sumunod na pagbabago na naganap sa mga sistema at patakaran, nagkaroon ng hiling mula sa iba’t-ibang sektor na magkaroon ng panibagong edisyon.
Dahil dito, binuo ng Council of Local Authorities for International Relations ang isang editorial board at habang nakikinig sa kuro-kuro ng mga katauhan mula sa iba’t-ibang sektor, naisagawa ang mga pagbabago sa “Patnubay sa Pamumuhay.”
Aming ikinakatuwa kung muling magagamit ng maraming lokal na organisasyong pangmamamayan at ng mga international association ang pinabagong “Patnubay sa Pamumuhay” at sa paggamit nito unti-unting maayos ang pakikibagay ng mga dayuhan sa pamumuhay sa Japan at maging maginhawa ang paninirahan nila dito.

Marso 2007
Ang Council of Local Authorities for International Relations

Ang gabay na ito ay ipinagawa ng Council of Local Authorities for International Relations sa Gyousei Company sa taong 2006.


CLAIR