日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGJ01-2

1
Sistema ng edukasyon
1-2 Ang Paaralan sa bansang Japan
(1) Ang pampublikong at ang pribadong paaralan
Mayroong mga iba’t ibang uri ng paaralan sa Japan. Ito ay ang kokuritsu o paaralang nasyonal na pinamamahalaan ng bansa, ang kouritsu o pampampublikongng paaralan na pinamamahalaan ng perepaktura o munisipalidad, at ang shiritsu na mga pribadong paaralan.
Ang maaaring pasukan na pampublikong elementarya at junior high school ay nakatakda ayon sa tinitirahang distrito at walang kinakailangang pagsusulit upang makapasok dito. Samantalang sa pribadong paaralan naman ay nangangailangang ipasa ang pagsusulit upang makapasok dito.
(2) Taon/Semestre/Bakasyon
Ang pasukan sa Japan ay tuwing Abril ng taon at ang katupusan ng isang taon ay tuwing Marso ng sumunod na taon.
Ang unang semestre ay mula Abril hanggang Hulyo at ang ikalawang semestre ay mula Setyembre hanggang Disyembre. Sa pagitan ng dalawang semestre ay mayroong apatnapung araw na summer vacation at dalawang linggong winter at spring vacation.
* May mga paaralan na nahahati sa dalawang semestre. Sa ganitong mga paaralan ang unang semestre ay mula Abril hanggang Setyembre at ang ikalawang semestre ay nagsisimula ng Oktubre at nagtatapos ng Marso. Meron din ang mga paaralan na ito ng summer vacation, winter vacation, spring vacation at bakasyon (4~6 na araw) sa paggitan ng una at ikalawang semestre.

学期制(例)


CLAIR