日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGO02-2

2
Mga tuntunin, kaugalian at kasanayan sa pamumuhay
2-2 Tuntunin at kaugalian sa pamumuhay: Basura
(1) Patakaran sa pagtapon ng basura, araw ng pangongolekta
Ang basura galing sa bahay ay kinokolekta ng munisipyo na sumasakop sa tinitirhang distrito ngunit nakatakda ang araw at ang pamamaraan ng pagtapon o paglabas nito. Kailangang kumuha sa munisipyo ng pamphlet na nagpapaliwanag ng paraan kung paano magtapon ng basura upang masigurado ang sistema ng pangongolekta ng basura at ang araw, oras at paghihiwa-hiwalay nito. Kung nakatira sa apartment o mansion, kailangang magtanong sa nangangasiwa ng tirahan.
(2) Paghiwa-hiwalay ng basura
Iba-iba ang pamamaraan ng paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa bawat distrito ngunit ang pangkaraniwang paghihiwa-hiwalay dito ay naaayon kung ang basura ay nasusunog, hindi nasusunog, at malaking basura. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng nabanggit.

Basurang nasusunog Basura mula sa kusina, mga gawa sa papel, kusot, mga damit o tela (Depende sa distrito, maaaring itinuturing itong basurang maaaring magamit muli) 燃えるゴミ
Basurang hindi nasusunog Mga metal, babasagin, palayok, maliliit na gamit de-kuryente, plastik, gamit na gawa sa goma at iba pa 燃えないゴミ
Malaking Basura Ang mga hindi na kinakailangan sa bahay na may laki na humihigit sa 30 cm tulad ng mga kasangkapan sa bahay, kama, gamit de-kuryente (maliban sa air-con, telebisyon, pridyeder at makinang panlaba), bisikleta at iba pa. 粗大ゴミ
Basurang maaaring magamit muli Lata, boteng babasagin, boteng plastik, tetra-pack, dyaryo at iba pa. May mga distritong hiwalay itong kinukuha.
* Ang pagbubukod ng mga basurang ito ay detalyadong nakasulat sa mga pamphlets na makukuha sa munisipyo na sumasakop sa tinitirahan. Isaulo ang tamang pagbubukod sa mga ito
資源ゴミ
[Paalala]
Mayroong mga iba-ibang salita o tawag sa mga basura katulad ng: kanen gomi /fukanen gomi, moeru gomi/moenai gomi, moyaseru gomi, moyasenai gomi
Mayroong mga basura na kapag sinunog ay maaring maglabas ng lason, at mayroon ding mga bagay na kapag sinunog ay nagiging sobrang init na halos ay sirain ang makinang ginagamit sa pangsunog ng basura na kung tawaging fukanen gomi. Ang paghihiwa-hiwalay o pagbubukod-bukod ng mga basura ay iba-iba ayon sa tinitirahang distrito kung kaya’t kinakailangan ang lubos na pag-iingat.
Ang itinuturing moenai gomi ay depende din sa patakaran ng distritong tinitirahan at sa pamamaraan ng pagtapon ng basura.
Dahil sa mga nabanggit na dahilan, kaysa ituring kung ang basura ay maaring masunog o nasusunog mas mainam na sundin ang mga patakaran ng distrito ayon dito.
(3) Ilegal na pagtapon
Ang basurang hindi itinapon nang tama ay hindi kokolektahin. Ang pagtapon ng basura sa hindi tamang lugar ay itinuturing “ilegal na pagtapon” at mayroong katumbas na mabigat na parusa mula sa batas. Ito ay hindi lamang perwisyo sa mga kapitbahay kung hindi nakakasira sa kapaligiran kaya ito ay dapat nating iwasan.
(4) Kautusan laban sa pagtapon ng sigarilyo sa kalsada
Maraming lugar na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtapon ng mga lata at mga sigarilyo sa gilid ng daan na kung tawagin ay poi sute boushi jyourei. Kapag nahuling nagtapon ng basura sa ganitong pamamaraan ay pagbabayarin ng multa o ipagbubunyag ang pangalan ng mayroong sala sa publiko. Iwasan nating magtapon ng sigarilyo o lata sa daan kahit na hindi man ito isang lugar na nagbabawal dito.
(5) Paraan sa pagtapon ng malalaking basura
Ang pangongolekta ng mga de-kuryenteng kagamitang pambahay o mga kagamitang pambahay na may kalakihan maliban sa aircon, telebisyon, pridyeder, washing machine ay iba-iba depende sa tinitirahang distrito.
Mayroong mga lugar na kung saang ang pangongolekta dito ay sa nakatadang araw ngunit mayroon ding mga lugar na kung saan kinakailangan tumawag sa munisipyo at sasabihan kung kailan maaari itong kolektahin. Kinakailangan ding magbayad (ang bayad ay depende sa laki at sa kung ano ang itatapon) muna para sa pangongolekta ng ganitong klaseng mga basura.
Itawag sa munisipyo kung paano itatapon ang basura. Kapag maglilipat at maraming itatapon na basura o kasangkapan kailangang makipag-ugnayan sa munisipyo tungkol dito.
(6) Mga gamit de-kuryente na maaaring ipa-recycle
Batay sa batas (tokutei kateiyouki saishouhinka hou) ayon sa pagrerecycle ng mga de-kuryenteng kagamitan, tulad ng aircon, telebisyon, pridyeder, washing machine ay hindi kokolektahin nang sabay-sabay. Kailangan pumunta sa pinagbilihang tindahan o mga tindahan na bumibili ng mga gamit na gamit na upang kunin ang mga itatapon ngunit tandaan na mayroong bayad ang ganitong serbisyo.


CLAIR