日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGO02-9

2
Mga tuntunin, kaugalian at kasanayan sa pamumuhay
2-9 Mga importanteng seremonya at pagdiriwang
Sa Japan ay mayroong tinatawag na kankonsousai na pagdiriwang at seremonya ng pagdadalumhati. Ang kan ay mga okasiyon tulad ng pagdiriwang kapag mayroong ipinanganak, pagdiriwang ng coming-of-age day o seijinshiki, mga pagdiriwang ng mga pagbabago sa buhay. Ang kon ay tumutukoy sa kasal o pagpapakasal. Ang sou ay ang mga seremonya sa libing o paggunita sa araw ng kamatayan ng malalapit sa buhay. Ang sai ay tumutukoy sa mga piyestang opisyal tulad ng bagong taon, Obon o araw ng pag-alala sa mga sumakabilang-buhay, Tanabata o Star Festival, at Shichigosan na kung saan ay ipinagdiriwang ang pagiging 7, 5 at 3 taong gulang ng mga bata. Sa loob ng mga nabanggit ang kon at sou ay ang mayroong pinakamaraming kaugalian o tradisyon na sinusunod. Mas magandang magpaturo ng tungkol dito sa kakilalang nakakatandang Hapon.
Kapag mayroong mga taong nalalapit sa pamilya na ikakasal, manganganak, magsisimulang magtrabaho, at magsisimulang papasok sa paaralan, kailangang obserbahan ang tradisyon ng pagpapadala ng regalo o pag-aabot ng pera. Kapag magbibigay ng pera ay dapat itong ilagay sa sobreng pang-okasiyon.
Kung namang dadalo sa libing, ang lalaki ay kinakailangang magsuot ng itim na amerikana, puting polo, at itim na kurbata. Ang babae naman ay kinakailangang magsuot ng itim na damit. Kapag magbibigay ng pera, hindi dapat ito ilagay sa loob ng sobreng pang-okasiyon. Iaabot ito sa tao sa reception. Dahil ang libing at kasal ay nababatay sa relihiyon, ito ay naiiba-iba. Dapat magtanong sa taong nakakaalam ng husto tungkol sa mga pagdiriwang na ito.

Mga Iba’t-ibang Okasiyon Ibig Sabihin o Nilalaman ng Okasyon Mga Tradisiyon o Kaugalian nito
Kan Panganganak, seijinshiki, mga pagdiriwang ng mga pagbabago sa buhay Kapag mayroong mga taong mayroong magdiriwang na nalalapit sa pamilya, kailangang obserbahan ang tradisyon ng pagpapadala ng regalo o pag-aabot ng pera. Dapat ilagay ang pera sa sobreng pang-okasiyon.
Kon Kasal Kapag mayroong kakilala o kaibigang ikakasal, kailangang obserbahan ang tradisyon ng pagpapadala ng regalo o pag-aabot ng pera. Dapat ilagay ang pera sa sobreng pang-okasiyon.
Sou Libing o paggunita sa araw ng kamatayan ng malapit sa buhay Kung dadalo sa libing, ang lalaki ay kinakailangang magsuot ng itim na amerikana, puting polo, at itim na kurbata. Ang babae naman ay inaasahang magsuot ng itim na damit. Kapag magbibigay ng pera, hindi dapat ito ilagay sa loob ng sobreng pang-okasiyon. Iaabot ito sa tao sa reception.
Sai Bagong Taon at pag-alala sa mga sumakabilang buhay, Tanabata, at Shichigosan mga taun-taonang ipinagdiriwang na okasiyon
* Iba’t-iba ang mga kaugalian ayon sa rehiyon at relihiyon.


CLAIR