日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGP01-1

1
Sa oras ng emerhensiya
Kapag may sakuna, sunog, aksidente o naganap na krimen tulad ng nakawan, maging kalma at humingi kaagad ng tulong. Nakalagay sa bahaging ito ang mga numero ng telepono na maaaring tawagan at ipapaliwanag kung ano ang dapat gawin sa oras ng emerhensiya.
1-1 Emergency call kapag may sakuna, sunog, aksidente o naganap na krimen
(1) Numero para sa emergency call
Ang sumusunod ay mga numero para sa emergency call at lahat ng ito ay maaaring tawagan nang 24 na oras.
●Numero para sa emergency call
Emergency dials
Ang mga ito ay para lamang sa oras ng emerhensiya. Huwag itong tawagan para sa pagasangguni o pagtatanong. Libre ang paggamit ng ambulansya subali’t hindi ito maaaring gamitin kapag hindi malubha ang sakit o sugat (at maaari lamang dalhin ang tao sa pamamagitan ng sariling sasakyan o taksi).
(2) Mga teleponong maaaring gamitin
Maaaring tumawag sa 119 at 110 mula sa landline, payphone, cellphone at PHS. Kapag payphone ang gamit, hindi na kailangang ibigay pa ang lugar na kinaroroonan dahil malalaman na nila ito.
●Paraan ng pagtawag mula sa payphone
Hindi kinakailangan maglagay ng barya o telephone card kapag tatawag mula sa payphone at pindutin lamang ang bahagi na para sa emerhensiya. Angatin ang telepono, pindutin ang pulang bahagi na para sa emerhensiya at i-dial ang 119 o 110.


CLAIR