日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Deutsch Tiếng việt Français Русский Indonesian ภาษาไทย
Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
Lời nói đầu ЧBan biên tập
VNL03

3
Thuế địa phương
Thuế địa phương là thuế mà bạn phải nộp cho tỉnh, thành phố hoặc phường, xã nơi bạnđang sinh sống trong thời điểm ngày 1 tháng 1 hiện tại, số tiền này được tính theo tỷ lệ ứng với thu nhập của bạn trong vòng một năm trước. Loại thuế này bao gồm những thuế như thuế cư trú, thuế tài sản cố định, thuế xe hơi được tính cho người sở hữu xe trong thời điểm ngày 1 tháng 4 hiện tại,.v.v…

3-1 Thuế cư trú
(1) Thuế cư trú là gì
Thuế cư trú là hội phí mà bạn phải chi trả cho việc sinh sống tại nơi bạn đang cư trú hiện tại. Thuế cư trú được tính từ tiền quân bình và tiền thu nhập của bạn
住民税
tiền quân bình = là số tiền nhất định phải nộp không lệ thuộc vào thu nhập
thuế cư trú = tiền quân bình + tỷ lệ thu nhập
tỷ lệ thu nhập =tiền thuế tính theo tỷ lệ ứng với thu nhập
*Trong trường hợp của 23 quận tại Tokyo thì thuế cư trú bao gồm “thuế dân đặc biệt” và “thuế dân thủ đô”.
  Còn ở các địa phương khác thì thuế cư trú bao gồm “thuế dân tỉnh ” và “thuế thành phố, phường xã”

(2) Khai báo thuế cư trú
Những người có địa chỉ ở thành phố, phường xã có nghĩa vụ phải khai báo thuế cư trú đến phòng hành chính khu vực trong thời hạn từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 của năm đó . Tuy nhiên trong trường hợp sau thì không cần phải khai báo.
・ Người làm công ăn lương, hoặc người nhận lương hưu mà trong năm trước không có thu nhập nào khác ngoài hai khoản này.
・ Người đã tiến hành khai báo xác nhận thuế thu nhập
・ Người nằm trong trường hợp đặc biệt theo qui định của thành phố, phường xã đó.
(3) Cách nộp thuế cư trú (trưng thu đặc biệt và trưng thu thông thường)
Có 2 cách để nộp thuế cư trú là trưng thu đặc biệt và trưng thu thông thường.

trưng thu đặc biệt Là phương pháp trừ trực tiếp ra từ thu nhập, công ty nơi người có thu nhập sẽ trừ ra số tiền này hằng tháng và sẽ tập hợp lại để nộp vào khoảng đến hết ngày 10 của tháng tiếp theo
trưng thu thông thường Những doanh nghiệp cá nhân, nông dân, người buôn bán tự do thì nộp 4 lần trong 1 năm theo tờ thông báo được gửi từ phòng hành chính của thành phố, phường xã vào tháng 6 hằng năm. Phưong thức nộp là thông qua bưu điện hoặc ngân hàng gần nhất. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp rút tiền từ tài khoản trong ngân hàng hoặc bưu điện.CLAIR